5.jpeg

Excursiereglement WFW

Versie: 21-december-2006 (aan een nieuwe wordt gewerkt)

I. Algemeen 
Artikel I-1 Het Excursiereglement, hierna EXRE genoemd, somt op: 
a. Regels voor aanmelding ván en deelname áán alle excursies georganiseerd door de vereniging Werkgroep Fossielen 
Wageningen, verder WFW genoemd (zie artikel II). 
b. Gedragsregels geldend voor alle in dit kader te bezoeken zoekplaatsen (zie artikel III). 
Artikel I-2 Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het EXRE (zie artikel IV). 

II. Regels voor aankondiging en aanmelding van alsmede deelname aan excursies van de vereniging. 
Artikel II-1 Een excursie georganiseerd door de WFW, wordt ruim van te voren vermeld in het halfjaarlijks gedistribueerde programmaoverzicht en/of op de website van de WFW. 
Artikel II-2 Deelnemer is zij/hij die: 
a. Zich tijdig heeft aangemeld bij de excursiecoördinator, conform de gegevens daarover in het programmaoverzicht en/of op de website van de WFW 
b. Het aanmeldings/deelnameformulier heeft ondertekend. 
Artikel II-3 Ieder deelnemer wordt geacht het EXRE te kennen en door te lezen voorafgaande aan de excursie. 
Artikel II-4 Het betreden van een zoekplaats is altijd geheel op eigen risico van de deelnemer. 
Artikel II-5 Een introducé mag alleen met toestemming van het bestuur aan de excursie deelnemen. In dat geval zijn voor de introducé dezelfde regels als voor een lid van de WFW zoals opgenomen in dit reglement, van toepassing. 
Artikel II-6 Kinderen tot en met 14 jaar mogen alleen mee onder begeleiding van een van de ouders. De ouders zijn geheel verantwoordelijk voor hun kinderen. 
Artikel II-7 Alle deelnemers zijn verplicht voor zichzelf een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. 
Artikel II-8 Deelnemers aan de excursie die in hun eigen auto ándere deelnemers aan de excursie vervoeren, mogen dit alleen doen indien ze een Ongevallen Inzittende Verzekering hebben afgesloten bij de verzekeringsmaatschappij waarbij de betreffende auto verzekerd is. 

III. Voorschriften voor het betreden van zoekplaatsen 
Artikel III-1 Aanwijzingen van het bestuur en/of de excursieleider dienen altijd te worden opgevolgd. 
Artikel III-2 Het dragen van een helm is verplicht tenzij uitdrukkelijk door de excursieleider anders aangegeven. 
Artikel III-3 Het dragen van stevig schoeisel (ijzeren neuzen) verdient de nadrukkelijke aanbeveling. In geval van het hakken in rotsen dient een veiligheidsbril gedragen te worden. 


Artikel III-4 Het beklimmen van toestellen, werktuigen en eventuele graafmachines is uitdrukkelijk verboden. 
Artikel III-5 Het hakken of graven in hoge steile wanden van een groeve, is niet toegestaan. 
Artikel III-6 Het zoeken of kappen vlak onder een hoge steile wand, is niet toegestaan. 
Artikel III-7 Loop/zoeken aan of vlakbij de rand van een steile wand is niet toegestaan. Dikwijls zijn er scheuren in de grond vlakbij de rand en bestaat er verhoogd risco op instorten. 
Artikel III-8 Het op een schuine helling van losse stenen lopen of kappen is alleen toegestaan indien er zich géén personen onder u bevinden.  

Artikel III-9 Het achterlaten van rommel, afval óf gereedschap in een groeve óf op een andere zoekplaats is verboden. 
Artikel III-10 Deelnemers worden geacht alle maatregelen te treffen om gevaarlijke situaties voor andere personen te voorkomen en dienen door hun waar genomen gevaarlijke situaties onmiddellijk bij de excursieleider te melden. 
Artikel III-11 Het bestuur en/of de excursieleider is bevoegd deelnemers die zich bewust niet aan dit reglement houden, uit de excursie te zenden en deelname tot volgende excursies te ontzeggen! 

IV. Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het excursiereglement 
Artikel IV-1 Het bestuur van de WFW stelt jaarlijks het EXRE voor het nieuwe kalenderjaar vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene ledenvergadering in de Jaarvergadering. 
Artikel IV-2 Indien het EXRE aangepast wordt, wordt de gewijzigde versie van dit EXRE aan alle leden van de WFW schriftelijk gedistribueerd. Daarnaast zal het fingerende EXRE op de website van de WFW gepubliceerd zijn.  
Artikel IV-3 Nieuwe leden krijgen het fingerende EXRE bij aanmelding overhandigd. 
Artikel IV-4 Incidenteel kan door het bestuur besloten worden noodzakelijke wijzigingen in dit EXRE door te voeren en voor de rest van het lopende kalenderjaar van toepassing verklaren.