5.jpeg

Excursiereglement WFW

Versie: 19-3-2022

I.Algemeen

Artikel I-1            Het Excursiereglement, hierna EXRE genoemd, somt op:

a.   Regels voor aanmelding ván en deelname áán alle excursies georganiseerd door de vereniging Werkgroep Fossielen Wageningen, verder WFW genoemd (zie artikel II).

b.  Gedragsregels geldend voor alle in dit kader te bezoeken zoekplaatsen (zie artikel III).

Artikel I-2            Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het EXRE (zie artikel IV).

Artikel I-3            Onze vereniging maakt regelmatig foto’s en video’s van excursies of andere activiteiten. Deze kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief of eventuele social media kanalen.

II.Regels voor aankondiging en aanmelding van alsmede deelname aan excursies van de vereniging.

Artikel II-1          Een excursie georganiseerd door de WFW zal door het bestuur aan de leden worden aangekondigd.

Artikel II-2          Deelnemer is zij/hij die:

a.   Zich tijdig heeft aangemeld via de website van de WFW, conform de gegevens daarover in het programmaoverzicht en akkoord gaat met het excursie reglement.

b.  Het aanmeldings/deelnameformulier heeft ondertekend waar nodig.

c.   Tijdig zowel betaald heeft voor het lidmaatschap van de vereniging en, indien van toepassing, voor de kosten van excursie.

Artikel II-3          Ieder deelnemer wordt geacht het EXRE te kennen en door te lezen voorafgaande aan de excursie.

Artikel II-4          Het betreden van een zoekplaats is altijd geheel op eigen risico van de deelnemer.

Artikel II-5          Kinderen van 10 tot en met 16 jaar mogen in uitzonderlijke gevallen mee, onder strikte begeleiding van tenminste één van de ouders, met toestemming van het bestuur en mits dit is toegestaan door de groeve-eigenaar. De ouders zijn geheel verantwoordelijk voor hun kinderen. Het bestuur beoordeeld of de veiligheid van de zoeklocatie van dien aard is dat risico’s nihil zijn, bijvoorbeeld omdat de locatie normaal ook voor algemeen publiek toegankelijk is. Het kind moet dan familielid zijn en de ouder WFW lid.

Artikel II-6          Alle deelnemers zijn verplicht voor zichzelf én eventuele meekomende gezinsleden een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Artikel II-7          Deelnemers aan de excursie die in hun eigen auto ándere deelnemers aan de excursie vervoeren, mogen dit alleen doen indien ze een Ongevallen Inzittende Verzekering hebben afgesloten.

Artikel II-8          Door ondertekening van de “Verklaring” (bij aanvang van de excursie), verklaart de deelnemer zich er van bewust te zijn dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt en dat de deelnemer een individuele aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Artikel II-9          De beheerder/eigenaar van de groeve/locatie, de excursieleiding, de WFW of de Nederlandse Geologische Vereniging zijn niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan deze excursie.

Artikel II-10        De excursie start op moment van aankomst op eerste zoeklocatie en eindigt op moment van vertrek van de laatste zoeklocatie. Deelnemers zijn tijdens de heen en terugreis volledig verantwoordelijk.

Artikel II-11        Wanneer een deelnemer besluit het programma van de excursie niet (geheel) te volgen moet dat met de excursieleiding worden besproken.

III.Voorschriften voor het gedrag op zoekplaatsen

Artikel III-1         Aanwijzingen van het bestuur en/of de excursieleider dienen altijd te worden opgevolgd.

Artikel III-2         Het dragen van een helm is verplicht tenzij uitdrukkelijk door de excursieleider anders aangegeven.

Artikel III-3         Het dragen van veiligheidsschoenen verdient de nadrukkelijke aanbeveling, en kan verplicht worden gesteld door de excursieleider en/of de groeve eigenaar. In geval van het hakken in rotsen dient een veiligheidsbril gedragen te worden.

Artikel III-4         Het beklimmen van toestellen, werktuigen en eventuele graafmachines is uitdrukkelijk verboden.

Artikel III-5         Het hakken of graven in hoge steile wanden van een groeve, is niet toegestaan.

Artikel III-6         Het zoeken of kappen vlak onder een hoge steile wand, is niet toegestaan.

Artikel III-7         Loop/zoeken aan of vlak bij de rand van een steile wand is niet toegestaan. Dikwijls zijn er scheuren in de grond vlak bij de rand en bestaat er verhoogd risico op instorten.

Artikel III-8         Het op een schuine helling van losse stenen lopen of kappen is alleen toegestaan indien er zich géén personen onder u bevinden. 

Artikel III-9         Het achterlaten van rommel, afval óf gereedschap in een groeve óf op een andere zoekplaats is verboden.

Artikel III-10       Deelnemers worden geacht alle maatregelen te treffen om gevaarlijke situaties voor andere personen te voorkomen en dienen door hun waar genomen gevaarlijke situaties onmiddellijk bij de excursieleider te melden.

Artikel III-11       Het bestuur en/of de excursieleider is bevoegd deelnemers die zich bewust niet aan dit reglement houden, uit de excursie te zenden en deelname tot volgende excursies te ontzeggen!

Artikel III-12       Indien een deelnemer voortijdig de groeve of de locatie wenst te verlaten dient dit aan de excursieleiding te worden medegedeeld.

Artikel III-13       Soms mogen we in een bepaald gedeelte van een groeve of zoeklocatie niet komen (bijvoorbeeld omwille van een veiligheidsrisico). De excursieleiding zal dit aangeven.

Artikel III-14       Afhankelijk van de wetgeving op de zoeklocatie is het mogelijk dat het vinden van een fossiel niet automatisch betekend dat het ook eigendom wordt van de vinder.

IV.Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het excursiereglement

Artikel IV-1         Het bestuur van de WFW stelt jaarlijks het EXRE voor het nieuwe kalenderjaar vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene ledenvergadering in de Jaarvergadering. Zonder aanpassingen wordt het fingerende EXRE automatisch verlengd naar het nieuwe kalenderjaar.

Artikel IV-2         Indien het EXRE aangepast wordt, wordt de gewijzigde versie van dit EXRE aan alle leden van de WFW schriftelijk gedistribueerd. Onder schriftelijk wordt ook email of vergelijkbare techniek verstaan. Daarnaast zal het fingerende EXRE op de website van de WFW gepubliceerd zijn. 

Artikel IV-3         Nieuwe leden worden op de hoogte gebracht van het fingerende EXRE door te verwijzen naar de website.

Artikel IV-4         Incidenteel kan door het bestuur besloten worden noodzakelijke wijzigingen in dit EXRE door te voeren en voor de rest van het lopende kalenderjaar van toepassing verklaren.

Artikel IV-5         Het kan zijn dat een excursie voor slechts een beperkt aantal leden mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de groeve-eigenaar restricties stelt. In dat geval wordt dit duidelijk vermeld bij het openstellen van de inschrijving. De volgorde van inschrijving is bepalend voor wie er dan mee mag.

Artikel IV-6         Wanneer iemand zich heeft aangemeld voor een excursie kan afmelding alleen nog 14 dagen voor vertrek. Tenzij het bestuur anders besluit komen de excursie kosten, dat kunnen zijn reeds gemaakte kosten maar ook kosten van hotelreserveringen bijvoorbeeld, volledig voor kosten van het aangemeld lid. Als een hotelreservering niet geannuleerd kan worden komen de kosten ook voor rekening van de betreffende deelnemer.

.  

Hiernaast wordt duidelijk dat werken in groeves, dus ook zoeken naar fossielen, gevaarlijk is!