top of page
5.jpeg

Excursiereglement WFW

Versie: 1-2-2023

I.  Algemeen

Artikel I-1     Het Excursiereglement, hierna EXRE genoemd, somt op:

a.   Regels voor aanmelding ván en deelname áán alle excursies georganiseerd door de vereniging Werkgroep Fossielen Wageningen, verder WFW genoemd (zie artikel II).

b.  Gedragsregels geldend voor alle in dit kader te bezoeken zoekplaatsen (zie bijlage Regels en gedrag op zoekplaatsen).

Artikel I-2     Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het EXRE (zie artikel IV).

Artikel I-3    Onze vereniging maakt regelmatig foto’s en video’s van excursies of andere activiteiten. Deze kunnen worden gebruikt in bijvoorbeeld onze website, nieuwsbrief of eventuele social media kanalen.

Artikel I-4    In gevallen waarin het reglement niet voorziet is het Nederlands recht van toepassing.

II.  Regels voor aankondiging en aanmelding van alsmede deelname aan excursies van de vereniging.

Artikel II-1        Een excursie georganiseerd door de WFW zal door het bestuur aan de leden worden aangekondigd.

Artikel II-2        Deelnemer is zij/hij die:

a.   Zich tijdig heeft aangemeld via de website van de WFW, conform de gegevens daarover in het programmaoverzicht en akkoord gaat met het excursie reglement.

b.  Het aanmeldings/deelnameformulier heeft ondertekend waar nodig.

c.   Tijdig zowel betaald heeft voor het lidmaatschap van de vereniging en, indien van toepassing, voor de kosten van excursie.

Artikel II-3        Ieder deelnemer wordt geacht het EXRE te kennen en door te lezen voorafgaande aan de excursie.

Artikel II-4        Het betreden van een zoekplaats is altijd geheel op eigen risico van de deelnemer.

Artikel II-5        Kinderen van 10 tot en met 16 jaar mogen in uitzonderlijke gevallen mee, onder strikte begeleiding van tenminste één van de ouders, met toestemming van het bestuur en mits dit is toegestaan door de groeve-eigenaar. De ouders zijn geheel verantwoordelijk voor hun kinderen. Het bestuur beoordeeld of de veiligheid van de zoeklocatie van dien aard is dat risico’s nihil zijn, bijvoorbeeld omdat de locatie normaal ook voor algemeen publiek toegankelijk is. Het kind moet dan familielid zijn en de ouder WFW lid.

Artikel II-6        Deelnemers aan de excursie die in hun eigen auto ándere deelnemers aan de excursie vervoeren, mogen dit alleen doen indien ze een Ongevallen Inzittende Verzekering hebben afgesloten.

Artikel II-7        Door ondertekening van de “Verklaring” (bij aanvang van de excursie), verklaart de deelnemer zich er van bewust te zijn dat deelname aan de excursie op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico en volgens het gestelde in het excursiereglement geschiedt.

Artikel II-8        De beheerder/eigenaar van de groeve/locatie, de excursieleiding, de WFW of de Nederlandse Geologische Vereniging zijn niet aansprakelijk c.q. niet gehouden tot vergoeding van schade ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan deze excursie.

Artikel II-9        De excursie start op moment van aankomst op eerste zoeklocatie en eindigt op moment van vertrek van de laatste zoeklocatie. Deelnemers zijn tijdens de heen en terugreis volledig verantwoordelijk.

Artikel II-10      Wanneer een deelnemer besluit het programma van de excursie niet (geheel) te volgen moet dat met de excursieleiding worden besproken.

Artikel II-11      Deelnemers zijn verplicht voorafgaande aan de excursie een contactpersoon met telefoonnummer door te geven.

III.  Wijze van communiceren, vaststellen en wijzigen van het excursiereglement

Artikel III-1       Het bestuur van de WFW stelt jaarlijks het EXRE voor het nieuwe kalenderjaar vast en legt dit ter goedkeuring voor aan de Algemene ledenvergadering in de Jaarvergadering. Zonder aanpassingen wordt het fingerende EXRE automatisch verlengd.

Artikel III-2       Indien het EXRE aangepast wordt, wordt de gewijzigde versie van dit EXRE op de website van de WFW gepubliceerd zijn. 

Artikel III-3       Nieuwe leden worden op de hoogte gebracht van het fingerende EXRE door te verwijzen naar de website.

Artikel III-4       Incidenteel kan door het bestuur besloten worden noodzakelijke wijzigingen in dit EXRE door te voeren en voor de rest van het lopende kalenderjaar van toepassing verklaren.

Artikel III-5       Het kan zijn dat een excursie voor slechts een beperkt aantal leden mogelijk is, bijvoorbeeld omdat de groeve-eigenaar restricties stelt. In dat geval wordt dit duidelijk vermeld bij het openstellen van de inschrijving. De volgorde van inschrijving is bepalend voor wie er dan mee mag.

Artikel III-6       Wanneer iemand zich heeft aangemeld voor een excursie kan afmelding alleen tot einde inschrijfperiode. Tenzij het bestuur anders besluit komen de excursie kosten, dat kunnen zijn reeds gemaakte kosten maar ook kosten van hotelreserveringen bijvoorbeeld, volledig voor kosten van het aangemeld lid. Als een hotelreservering niet geannuleerd kan worden komen de kosten ook voor rekening van de betreffende deelnemer.

Bijlage Nederlands: Regels en gedrag op zoekplaatsen
1.    Aanwijzingen van het bestuur en/of de excursieleider dienen altijd te worden opgevolgd. 
2.    Deelnemers moeten zich altijd houden aan de veiligheidsregels.
3.    Aan het begin van de excursie tekenen deelnemers voor de presentielijst en het akkoord zijn met het excursiereglement.
4.    Alle deelnemers zijn verplicht voor zichzelf én eventuele meekomende gezinsleden een Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.
5.    Het dragen van een helm is verplicht tenzij uitdrukkelijk door de excursieleider anders aangegeven. 
6.    Het dragen van veiligheidsschoenen verdient de nadrukkelijke aanbeveling, en kan verplicht worden gesteld door de excursieleider en/of de groeve eigenaar. In geval van het hakken in rotsen dient een veiligheidsbril gedragen te worden. 
7.    Het beklimmen van toestellen, werktuigen en eventuele graafmachines is uitdrukkelijk verboden. 
8.    Het zoeken, hakken of graven in hoge steile wanden, is niet toegestaan. 
9.    Lopen/zoeken aan of vlak bij de rand van een steile wand is niet toegestaan, houdt twee meter afstand tot de wand of rand. Dikwijls zijn er scheuren in de grond vlak bij de rand en bestaat er verhoogd risico op instorten. 
10.    Het op een schuine helling van losse stenen lopen of kappen is alleen toegestaan indien er zich géén personen onder u bevinden.  
11.    Het achterlaten van rommel, afval óf gereedschap in een groeve óf andere zoekplaats is verboden. 
12.    Deelnemers worden geacht alle maatregelen te treffen om gevaarlijke situaties voor andere personen te voorkomen en dienen door hun waar genomen gevaarlijke situaties onmiddellijk bij de excursieleider te melden. 
13.    Het bestuur en/of de excursieleider is bevoegd deelnemers die zich bewust niet aan dit reglement houden, uit de excursie te zenden en deelname tot volgende excursies te ontzeggen! 
14.    Indien een deelnemer voortijdig de zoeklocatie wenst te verlaten dient dit aan de excursieleiding te worden medegedeeld.
15.    Langer blijven op de zoeklocatie is niet toegestaan.
16.    Soms mogen we in een bepaald gedeelte van een groeve of zoeklocatie niet komen (bijvoorbeeld omwille van een veiligheidsrisico). De excursieleiding zal dit aangeven. 
17.    Afhankelijk van de wetgeving op de zoeklocatie, of afspraken met de groeve-eigenaar is het mogelijk dat het vinden van een fossiel niet automatisch betekend dat het ook eigendom wordt van de vinder. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij vondsten met wetenschappelijk belang.

 

Appendix English: Rules and behaviour on search locations
1.    Directions from the board or the excursion leader are to be followed without question. 
2.    Participants are obliged to follow all safety rules.
3.    At the start of the excursion the participants sign for attendance and agreement with the excursion regulations.
4.    All participants are obliged to take out legal liability insurance for themselves and any accompanying family members.
5.    Wearing a helmet is mandatory unless explicitly stated otherwise by the excursion leader.
6.    Wearing safety shoes is strongly recommended, and may be required by the excursion leader and/or the quarry owner. Safety glasses should be worn in case of chopping rocks. 
7.    Climbing of equipment, tools and any excavators is expressly prohibited. 
8.    Searching, cutting or digging in high steep walls of a quarry is not allowed. 
9.    Walking or searching on or near the edge of a steep wall is not allowed, keep a distance of two meters from the wall or edge. Often there are cracks in the ground near the edge and there is an increased risk of collapse. 
10.    Walking or searching on an steep slope is only permitted if there are no persons below you.  
11.    Leaving rubbish, waste or tools in a quarry or at any other search site is prohibited. 
12.    Participants are expected to take all measures to prevent dangerous situations for other persons and must immediately report any dangerous situations they perceive to the excursion leader. 
13.    The board and/or the excursion leader is authorized to expel participants who consciously do not comply with these regulations from the excursion and to deny participation in subsequent excursions! 
14.    If a participant wishes to leave the quarry or search location prematurely, this must be communicated to the excursion leader.
15.    Staying longer at the search location is not allowed.
16.    Sometimes we are not allowed to enter a certain part of a quarry or search location (for  example because of a safety risk). The excursion leader will indicate this. 
17.    Depending on the legislation at the search location, or agreements with the quarry owner, finding a fossil may not automatically mean that it becomes the property of the finder. This may be the case, for example, with finds of scientific interest.

Anhang Deutsch: Regeln und Verhalten auf Suchseiten
1.    Den Anweisungen des Vorstandes und/oder des Exkursionsleiters ist stets Folge zu leisten. 
2.    Die Teilnehmer müssen sich immer an die Sicherheitsregeln halten.
3.    Zu Beginn der Exkursion tragen sich die Teilnehmer in die Anwesenheitsliste ein und stimmen der Exkursionsordnung zu.
4.    Alle Teilnehmer sind verpflichtet, für sich und mitreisende Familienangehörige eine gesetzliche Haftpflichtversicherung abzuschließen.
5.    Das Tragen eines Helms ist obligatorisch, sofern vom Exkursionsleiters nicht ausdrücklich anders angegeben. 
6.    Das Tragen von Sicherheitsschuhen wird dringend empfohlen und kann vom Exkursionsleiters und/oder Eigner des Steinbruchs verlangt werden. Beim Hacken von Steinen sollte eine Schutzbrille getragen werden. 
7.    Klettern auf Werkzeuge sind ausdrücklich verboten. 
8.    Das Suchen, Hacken oder Graben in hohen Steilwänden eines Steinbruchs ist nicht erlaubt. 
9.    Das Gehen oder Suchen auf oder in der Nähe der Kante einer Steilwand ist nicht gestattet. Halten Sie einen Abstand von zwei Metern zur Wand oder Kante ein. Oft gibt es Risse im Boden in Randnähe und es besteht eine erhöhte Einsturzgefahr.. 
10.    Das Gehen oder das Fällen von losen Steinen auf einem schrägen Hang ist nur erlaubt, wenn sich keine Personen unter Ihnen befinden.  
11.    Es ist verboten, Müll, Abfälle oder Werkzeuge in einem Steinbruch oder an anderen Suchstellen zu hinterlassen. 
12.    Von den Teilnehmern wird erwartet, dass sie alle Maßnahmen ergreifen, um gefährliche Situationen für andere Personen zu vermeiden, und dass sie von ihnen wahrgenommene gefährliche Situationen unverzüglich dem Reiseleiter melden. 
13.    Der Vorstand bzw. der Ausflugsleiter ist berechtigt, Teilnehmer, die sich bewusst nicht an diese Bestimmungen halten, vom Ausflug auszuschließen und die Teilnahme an nachfolgenden Ausflügen zu verweigern! 
14.    Wünscht ein Teilnehmer den Steinbruch oder den Suchort vorzeitig zu verlassen, ist dies dem Exkursionsleiter mitzuteilen.
15.    Ein längerer Aufenthalt am Suchort ist nicht gestattet.
16.    Manchmal dürfen wir einen bestimmten Teil eines Steinbruchs oder Suchortes nicht betreten (z. B. wegen eines Sicherheitsrisikos). Der Reiseleiter weist darauf hin. 
17.    Abhängig von der Gesetzgebung am Suchort oder Vereinbarungen mit dem Eigentümer des Steinbruchs bedeutet der Fund eines Fossils nicht automatisch, dass es Eigentum des Finders wird. Dies kann beispielsweise bei Funden von wissenschaftlichem Interesse der Fall sein.

 

Annexe Français: Règles et comportement sur les sites de recherche
1.    Les instructions de la direction  et/ou du responsable de l'excursion doivent toujours être suivies. 
2.    Les participants doivent toujours respecter les règles de sécurité.
3.    Au début de l'excursion, les participants signent la liste de présence et acceptent le règlement de l'excursion.
4.    Tous les participants sont tenus de souscrire une assurance responsabilité civile pour eux-mêmes et pour les membres de la famille qui les accompagnent.
5.    Le port du casque est obligatoire sauf indication contraire explicite du tour leader. 
6.    Le port de chaussures de sécurité est fortement recommandé et peut être exigé par l'accompagnateur et/ou le propriétaire de la carrière. Des lunettes de sécurité doivent être portées en cas de tailler dans les rochers. 
7.    Escalade du matériel ( les outils et les excavatrices), est expressément interdit. 
8.    Il est interdit de fouiller, hacher ou creuser  les hauts murs escarpés d'une carrière. 
9.    Marcher/chercher sur ou près du bord d'un mur escarpé n'est pas autorisé ; il faut garder une distance de deux mètres du mur ou du bord. Il y a souvent des fissures dans le sol près du bord et il y a un risque accru d'effondrement. 
10.    Marcher ou abattre des pierres sur une pente oblique n'est autorisé que s'il n'y a personne en dessous de vous.  
11.    Il est interdit de laisser des ordures, des déchets ou des outils dans une carrière ou sur tout autre site de recherche. 
12.    Les participants sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les situations dangereuses pour les autres personnes et doivent immédiatement signaler toute situation dangereuse qu'ils perçoivent au responsable du tour. 
13.    Le conseil d'administration et/ou le responsable de l'excursion sont autorisés à expulser de l'excursion les participants qui ne respectent pas consciemment le présent règlement et à refuser la participation aux excursions ultérieures. 
14.    Si un participant souhaite quitter la carrière ou le lieu de recherche prématurément, cela doit être communiqué au responsable de l'excursion.
15.    Rester plus longtemps sur le lieu de recherche n'est pas autorisé.
16.    Parfois, nous ne sommes pas autorisés à entrer dans une certaine partie d'une carrière ou d'un lieu de recherche (par exemple en raison d'un risque pour la sécurité). Le guide de l’excursion l'indiquera. 
17.    Selon la législation en vigueur sur le lieu de la recherche ou les accords avec le propriétaire de la carrière, la découverte d'un fossile ne peut  pas automatiquement signifier qu'il devient la propriété de celui qui l'a trouvé. Cela peut être le cas, par exemple, des découvertes d'intérêt scientifique.

 

Hiernaast wordt duidelijk dat werken in groeves, dus ook zoeken naar fossielen, gevaarlijk is!

bottom of page